ASSEGURANCES

 

La normativa vigent estableix que els professionals titulats tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l'exercici de llur professió, art. 9.1 Llei 7/2006, 31 de maig, Exercici de Professions Titulades i Col·legis Professionals

 

ASSESSORAMENT EN SINISTRALITAT

 

Servei d'assessorament i tramitació dels expedients de sinistres i denúncies presentades contra els col·legiats. Suport en la tramitació de les reclamacions presentades en procediments judicials. Assessoria coordina la tramitació d'expedients que són derivats a les assessories externes per dur a terme els corresponents expedients.

Tel. 977.212.799 (ext. 1)
secretaria@apatgn.org

El servei d'inspecció del COAATT, assessora en materia de sinistralitat i emet informe a sol·licitud del director de l'obra, complementari a la tramitació d'expedients, tant a MUSAAT com a l'advocat corresponent.

Tel. 977.212.799 (ext.8)
josep@apatgn.org

 

 

PREVISIÓ SOCIAL

La normativa vigent estableix que qui exerceixi una activitat per compte propi ha d'estar afiliat al Règim Especial del Treballador Autònom, restant exempt d'aquesta obligació el col·legiat que opti per incorporar-se a la Mutualitat de Previsió Social que pugui tenir establerta el corresponent Col·legi professional

 

 

 ASSEGURANCES: MUSAAT

 

Companyia asseguradora especialitzada en assegurances de responsabilitat civil i de construcció

 

 

PREVISIÓ SOCIAL: PREMAAT

Entitat asseguradora que serveix com a sistema alternatiu al Règim Especial de Treballadors Autònoms als aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52