L'aparellador, arquitecte tècnic, enginyer d'edificació d'acord amb la seva situació professional pot sol·licitar la tramitació de la seva baixa col·legial al COAAT Tarragona, podent ser:

Baixa voluntària, per no exercir la professió, es precisa:

  1. Tancar tots els expedients de visats, si s'escau
  2. Omplir la instància de sol·licitud de baixa
  3. Tramitació de baixa de MUSAAT  i/o PREMAAT , si s'escau, omplir els documents adjuntats

Baixa per trasllat de Col·legi, es precisa:

  1. Tancar tots els expedients de visats, si s'escau
  2. Omplir la instància de sol·licitud de baixa fent constar trasllat de Col·legi 

El Col·legi emetrà un certificat de trasllat de Col·legi fent constar la baixa col·legial al COAAT Tarragona i dit certificat serà enviat al Col·legi de destinació.

El Col·legi comunicarà a MUSAAT i/o PREMAAT, si s'escau, el trasllat de Col·legi.

Així mateix, la baixa col·legial d'acord amb l'article 14 dels Estatuts col·legials pot ser per:

Jubilació

  1. Haver complert els 65 anys d'edat
  2. Fotocòpia de la tramitació de baixa Impost d'Actitivitats Econòmiques
  3. Tancar tots els expedients de visats
  4. Tramitar, si s'escau, ser inclòs a la pòlissa col·lectiva d'inactius per jubilació de MUSAAT i/o tramitar la prestació de jubilació de PREMAAT.
  5. Omplir la instància de sol·licitud de baixa fent constar jubilació

En aquest tipus, el col·legiat resident canvia de condició passant de col·legiat resident actiu a col·legiat resident no exercent.

També la condició de col·legiat resident es pot perdre, per defunció del col·legiat, declaració ferma d'incapacitat, per quotes col·legials deutores, entre altres.

Per cada situació, cal un estudi personalitzat, per aquest motiu, és recomanable que us poseu en contacte amb el Col·legi.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52