Horari: Dimarts i dijous de 9:00 a 13:00
Tel. 977.212.799 (ext.5)
Consultes i peticions a: biblioteca@apatgn.org

CATÀLEG DE RECURSOS 

 

 

RECURSOS DE CONSULTA

 

Bibliografies temàtiques
Projectes de rehabilitació (2010)
Ecoeficiència (Enginyeria d'Edificació, 2010)
Gestió integral (Enginyeria d'Edificació, 2010)
Informes pericials (2011)
Càlcul d'estructures (2010)
Coordinació de seguretat (Juny de 2009)
Control de qualitat (Abril de 2009)
Postgrau de Construction Management (2008)
Hàbitat sostenible (2008)

Què hi ha a la Biblioteca sobre...?
Gestió de projectes
Bastides i estintolaments
Instrucció ehe-08
Control de qualitat
Coordinació de seguretat i salut
Humitats (patologia)
Seguretat contra incendis
Accessibilitat

 

 

LEGISLACIÓ i NORMATIVA. RECURSOS

 

Normativa tècnica bàsica. Web del Departament de Territori i Sostenibilitat

Recull de Normativa estatal. Ministerio de Fomento, Arquitectura y política de vivienda 

Codi Tècnic d'Edificació

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Legislació, normes tècniques i guies sobre seguretat i salut

NTE, Normes tecnològiques de l’edificació

Marc regulador sobre els requisits mínims d’habitabilitat

 

DECRET 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

DECRET 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat.

ORDRE PTO/377/2003, de 9 de setembre, sobre l'adaptació a l'ús de sistemes telemàtics del procediment d'atorgament de la cèdula d'habitabilitat

DECRET 28/1999, de 9 de febrer, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges.

DECRET 314/1996, de 17 de setembre, de modificació del Decret 274/1995, d'11 de juliol, sobre nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges.

DECRET 274/1995, d'11 de juliol, sobre nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges.

ORDRE de 30 d'agost de 1984, sobre models de documents per a l'atorgament de la Cèdula d'Habitabilitat.

DECRET 129/1984, de 18 d'abril, sobre l'atorgament de la cèdula d'habitabilitat.

CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 571/1983, de 28 de desembre, sobre modificació del Decret 346/1983, de 8 de juliol, sobre el nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges

CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 346/1983, de 8 de juliol, sobre el nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges (D.O.G. n. 357, p. 2145, de 24-VIII-1983).

DECRET 571/1983, de 28 de desembre, sobre modificació del Decret 346/1983, de 8 de juliol, sobre el nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges.

DECRET 346/1983, de 8 de juliol, sobre el nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges.

 

 

 

  

DINAMITZACIÓ 2.0

ACTUALITZAT Oportunitats de Negoci · Eines 2.0 · Desenvolupament professional · Networking · Recerca de feina · Xarxes socials i empresa · Marqueting ...

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52