COL·LEGIAT RESIDENT

 
 

Informeu-vos de tot el que fa referència a la col·legiació com a resident

  
  

 

  
 

COL·LEGIAT NO RESIDENT

 
 

Informeu-vos de tot el que fa referència a la col·legiació com a no resident

  
  

 

  
 

HABILITACIÓ

 
 

Inscripció del col·legiat resident en qualsevol altre COAAT de l'Estat, pel desenvolupament de treballs professionals en qualsevol indret de l'Estat, vol tramitar el registre del treball professional al COAATT.

  
  

 

  
 

ESTUDIANTS

 
 

Els estudiants d'arquitectura tècnica, enginyer d'edificació podeu gaudir dels serveis col·legials, amb la precol·legiació.

  
  

 

  
 

BAIXA

 
 

La baixa col·legial es pot tramitar de manera voluntària: per no exercir la professió o per trasllat de Col·legi, i per altres supòsits establerts en la normativa col·legial vigent

  
  

 

  
 

SOCIETATS PROFESSIONALS

 
 
 

Els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació col·legiats, així com altres titulats habilitats per a l'exercici de la professió d'arquitecte tècnic, podran exercir la professió de forma associada mitjançant la constitució de societats professionals, d'acord amb la normativa sobre societats professionals aplicable

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52