FITXA ESTADÍSTICA D'EDIFICACIÓ I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

Instruccions d'ús de la fitxa estadística. Més informació [+]

 

Full per a la revisió de la documentació tècnica. Quan la sol·licitud de visat o registre i certificat de documentació tècnica es realitzi presencialment, i per tal d’agilitzar el procés de revisió, és necessari utilitzar aquest imprès.

 

 

 

IMPRESOS PER AL VISAT

Comunicació del treball

Comunicació Nota/Encàrrec i pressupost de serveis professionals

Treballs de control de la seguretat i salut

Acta d'aprovació del pla de seguretat de la direcció facultativa. Un tècnic

Acta d'aprovació del pla de seguretat de la direcció facultativa. Dos tècnics

Acta d'aprovació del pla de seguretat del coordinador de seguretat

Acta d'aprovació del pla de seguretat dels coordinadors de seguretat 

Informe d'aprovació del pla de seguretat per a obres per a l'administració pública

Designació de coordinador de seguretat

Comunicació final coordinació de seguretat

Diligència llibre d'incidències 

Treballs de control de qualitat

Programa de control de qualitat

Certificat de compliment del programa de control de qualitat

Relació de controls d'obra i resultats

Documentació de seguiment del control del procés constructiu

 Treballs de direcció d'obres

Full d'assumeix

Llibre de l'arquitecte tècnic

Liquidació final d'obra executada

Modificacions de projecte

Certificat final d'obra d'Arquitecte Tècnic

Certificat final d'obra dos tècnics

Diligència llibre d'arquitecte tècnic

Certificat de final d’obra i d’habitabilitat. DOS TÈCNICS

 

Annex del Certificat de final d'obra i habitabilitat

Document de ratificació de certificat final d'obra i habitabilitat.

Únicament necessari en el cas de certificats de final d’obra amb antiguitat superior a un any

Residus

Acta d'aprovació del pla de gestió de residus de la construcció i demolició 

Treballs expedients activitat

Certificat final tècnic d'activitat

 Certificats habitabilitat

Sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació

Sol·licitud de cèdula d’habitabilitat de segona ocupació per habitatges preexistents construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984 sense cèdula d’habitabilitat de primera ocupació

Declaració responsable de l'antiguitat de l'habitatge per a la tramitació de la cèdula d'habitabilitat de segona ocupació

 Informe acreditatiu de l'antiguitat d'ús dels habitatges ANTERIORS a 1984

Taula de referència sobre la legislació aplicable a la cèdula d'habitabilitat [+]

Informe per a la transmissió d'habitatge usat 

Sol·licitud de Cèdula d'Habitabilitat de Primera Ocupació i de Primera Ocupació de Rehabilitació  

 

 Full d'adhesió a RC

 

 

Renúncia

Renúncia

Altres

Rebut d'Honoraris

Autorització visats fins nova ordre

Autorització visats obra en concret

 

 

 

IMPRESOS PARA EL VISADO

Comunicación del trabajo

Comunicado Nota/Encargo de servicios

Trabajos de control de la seguridad y salut

Acta de aprobación del plan de seguridad de la dirección facultativa. Un técnico

Acta de aprobación del plan de seguridad de la dirección facultativa. Dos técnicos

Acta de aprobación del plan de seguridad de los coordinadores de seguridad

Acta de aprobación del plan de seguridad del coordinador de seguridad

Informe de aprobación del plan de seguridad para obras para la administración pública

Designación de coordinador de seguretat

Comunicación final coordinació de seguretat

Diligencia libro de incidencias

 Trabajos de control de calidad

Programa de control de calidad

Certificado de cumplimiento del programa de control de calidad

Relación de controles de obra y resultados

Documentación de seguimiento del control del proceso constructivo 

Treballs de dirección de obras

Hoja de asume 

Libro del arquitecto técnico

Liquidación final de obra ejecutada

Modificaciones de proyecto

Certificado final de obra de Arquitecto Técnico. Un técnico

Certificado final de obra de Arquitecto Técnico. Dos técnicos

Trabajos expedientes actividad

Certificado final técnico de actividad 

 

Informe para la transmisión de vivienda usada

Informe para la transmisión dde vivienda usada

 Renuncia

Renuncia

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52