És una companyia especialitzada en assegurances de responsabilitat civil i de construcció. Té una trajectòria de més de 25 anys assegurant la responsabilitat civil dels aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació i d’altres professionals i donant cobertura a les necessitats asseguradores de tots els agents que intervenen en el procés constructiu, com assegurances Tot Risc Construcció i Decennal de Danys a l’Edificació. MUSAAT també assegura altres riscos com el multrririsc o accidents.

TIPUS D’ASSEGURANCES
 
RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL DE L’APARELLADOR, ARQUITECTE TÈCNIC, ENGINYER D’EDIFICACIÓ PER L’EXERCICI DE LA PROFESSIÓ
 

L’assegurança de responsabilitat civil professional cobreix les reclamacions interposades a l’assegurat (aparellador, arquitecte tècnic, enginyer d’edificació) durant la vigència de la pòlissa, pels danys causats a tercers per negligència o errors en el desenvolupament de la seva activitat professional en encàrrecs o treballs visats pel Col·legi Oficial corresponent

 

RESPONSABILITAT CIVIL GENERAL

El desenvolupament d’una professió no és un treball exempt de riscos, per això els professionals precisen una assegurança de responsabilitat civil professional

 

DANYS DE L’EDIFICACIÓ

L’objectiu de l’assegurança decennal de danys a l’edificació és assegurar al promotor i als successius adquirents de l’obra nova qualsevol dany produït en l’edificació per vicis o defectes que tinguin el seu origen o afectin a la cimentació i estructura de l’edifici i comprometin la seva resistència i seguretat. La cobertura comença a l’entrega de l’obra i té una vigència de deu anys

 

TOT RISC PER LA CONSTRUCCIÓ

La seva finalitat és indemnitzar els danys  que es produeixen en l'obra civil durant la seva execució, sempre que aquests danys o pèrdues hagin estat produïts de manera accidental o imprevisible, qualsevol que sigui la seva procedència, com també aquelles que tinguin el seu origen en els fenòmens de la natursals, amb la salvetat de les exclusions

 

ACCIDENTS 

L'objectiu és cobrir els riscos que afecten a la vida diària, assegurant els possibles danys personals i materials que es puguin produir

 

MULTIRISC 

Per a habitatge i oficina de negocis. L'objectiu és cobrir els danys es produeixin en l'immoble i en els béns que contingui. 

 

ALTRES ASSEGURANCES: vehicles, vida i salut 

 
Més informació relacionada amb MUSAAT
 
Podeu demanar informació a les dependències col·legials.

 

 DOCUMENTS D'INTERÈS

Assegurança multirisc de la llar

Assegurança de responsabilitat civil de tècnics de la construcció de les Administracions Públiques

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52