La vigent normativa legal en matèria de previsió social, al qual afecta als arquitectes tècnics/enginyers d’edificació que vagin a exercir la seva activitat per compte pròpia – professionals liberals – i especialment ha pres raó del contingut de l’apartat 1 de la disposició addicional quinzena de la Llei 30/1995, modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre de 1998, que es transcriu:

“1.- Quienes ejerzan una actividad por cuenta propia, en las condiciones establecidas por el Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, que requiera la incorporación a un Colegio Profesional, cuyo colectivo no hubiera sido integrado en el Régimen Especial de la Seguridad Socialde los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos RETA se entenderán incluidos en el campo de aplicación del mismo, debiendo solicitar, en su caso, la afiliación y, en todo caso, el alta en dicho Régimen en los término reglamentariamente establecidos. No obstante lo establecido en los párrafos anteriores, quedan exentos de la obligación de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos los colegiados que opten o hubieren optado por incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social que pudiera tener establecida el correspondiente Colegio Profesional, siempre que la citada Mutualidad sea alguna de las constituidas con anterioridad al 10 de noviembre de 1995 al amparo del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento de Entidades de Previsión Social, aprobado por el R. D. 2615/1985, de 4 de diciembre. En el cas de l’arquitecte tècnic és Previsión Mútua de Aparejadores y Arquitectos Tècnicos - PREMAAT  Si el interesado, teniendo derecho, no optara por incorporarse a la Mutualidad correspondiente, no podrá ejercitar dicha opción con posterioridad. 

 Així mateix, l'exercici de la professió es pot dur a terme EXERCICI LLIURE a RETA o PREMAAT

  1. Si s’escull RETA, és opció irrevocable, amb la possibilitat de permanència o incorporació a PREMAAT amb caràcter complementari, essent les prestacions ambdós sistemes compatibles i no concurrents (que es perceben les prestacions corresponents als dos sistemes).
  2.  Si s’escull PREMAAT, funciona com alternativa al RETA, que significa que PREMAAT és una entitat de previsió social professional que reuneix els requisits establerts per la Llei i reconeguda per l’Administració, i la seva afiliació exonera de l’obligació d’integrar-se a RETA. Disposició Addicional Quinzena de la Ley 30/1995, de 8 de novembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados

 

EXERCICI COM ASSALARIAT a RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, RGSS, amb la possibilitat d’afiliar-se a PREMAAT, però en aquest cas serà com a sistema complementari, i les prestacions d’ambdós sistemes són compatibles i no concurrents.

EXERCICI MIXT s’ha de complir el següent:

  1. PER ASSALARIAT a RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL                        

  2. PER L’EXERCICI LLIURE A RETA O PREMAAT

  • Si s’escull RETA es pot entrar en concurrència de pensions amb el RGSS, i tenir PREMAAT com a sistema complementari.

  • Si s’escull PREMAAT (recomanable) serà sistema alternatiu i les prestacions són compatibles i no concurrents respecte amb qualsevol dels dos règims públics.

 Les situacions descrites són les més habituals, però en una altra situació que es pot trobar un arquitecte tècnic en el seu exercici és:

EXERCICI LLIURE A PLURIACTIVITAT

Exercir arquitecte tècnic i estar afiliat al RETA per una altra activitat diferent, aleshores:

  1.  Afiliació a RETA com arquitecte tècnic: opció irrevocable i PREMAAT tindrà serà sistema complementari i les prestacions són compatibles i no concurrents.

  2.  Afiliació a PREMAAT, actuarà com a sistema alternatiu.

Així mateix, s’ha de tenir en compte, que en l’exercici lliure s’ha d’estar donat d’alta a l’IAE, Impost d’Activitats Econòmiques , i és obligatori estar donat d’alta o bé al RETA o bé a PREMAAT, per tant, no es pot donar de baixa de PREMAAT i no estar al RETA i mantenir IAE d’alta, ja que és obligatori està subscrit a un dels dos règims.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52