El Col·legi es va proposar publicar materials de referència per als professionals, textos breus, útils, i de molta actualitat, amb un format molt manejable i a preus assequibles. L’any 2005 va aparèixer aquesta col·lecció elaborada íntegrament pel Gabinet Tècnic del COAATT. El format breu, pràctic i esquemàtic, està sent la clau de l'èxit d'aquesta col·lecció.

DISTRIBUCIÓ I VENDA:

Botiga virtual del COAATT 

Tel.: 977.212.799 (ext. 5)

a.e.: publicacions@apatgn.org

 

NOU!! Habitabilitat: Decrets d'Habitabilitat comentats (1983-2012)

 
La successió de Decrets que regulen les condicions d’habitabilitat provoca una certa incertesa a l’hora de revisar les condicions d’habitabilitat d’un habitatge usat.
Aquesta nova publicació pretén oferir als tècnics que l’utilitzin, una ajuda per a la correcta interpretació de les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges. El quadern vol ser per als tècnics una eina fàcil i funcional que recull amb comentaris i interpretacions, les condicions d’habitabilitat dels diferents Decrets.
Els diferents decrets s’ordenen cronològicament i cadascun s’articula en dos grans apartats, el text íntegre de la norma i interpretacions i comentaris.
PV. Col. 13,46 € + IVA (4%) · PVP 20,19 € + IVA (4%)
 

Decret 141/2012, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i de la cèdula d'habitabilitat

 
Aquesta publicació pretén oferir als tècnics que l’utilitzin, una ajuda per a la correcta interpretació de les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges assenyalades al Decret 141/2012.
El quadern s’organitza com ja és habitual en dues parts: una primera on es recull el text del Decret, i una segona on es recullen interpretacions i comentaris a l’articulat i als diferents annexes.
A la vegada, el text del Decret es complementa amb altres informacions d’interès relatives a seguretat, habitabilitat i accessibilitat, recollides també dins el marc legal Català i Espanyol, i que el complementen i ens ajuden a valorar i prendre decisions.
PV. Col. 4,81 € + IVA (4%) · PVP 7,69 € + IVA (4%)
  

Decret 55/2009, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i de la cèdula d'habitabilitat

 

Aquesta publicació substitueix el Quadern Tècnic del COAATT que recollia les  especificacions sobre habitabilitat indicades al Decret 259/2003. La publicació s’estructura en tres apartats:

Hi trobem un primer capítol que recull el text complert del Decret i els seus annexes, una informació sovint necessària per tal de poder contrastar la interpretació de l’autor.
La segona part de la publicació agrupa les dues tipologies d’habitatge, nou i usat, i recopila aquells punts i apartat més importants,  les característiques, les limitacions, sovint acompanyats de diagrames explicatius. Recull aquells canvis més importants, aquelles novetats que en el cas d’habitatge nou són moltes i molt importants.

PV. Col. 4,8 € + IVA (4%) · PVP 5 € + IVA (4%)

 

 Fitxes tècniques bàsiques per a la supervisió de la seguretat a l’obra

 

Les “fitxes tècniques bàsiques per a la supervisió de la seguretat a l’obra” són un compendi no exhaustiu d’indicacions sobre seguretat, agrupades per capítols d’obra, professions, mitjans auxiliars, eines i equips. El coordinador les pot fer servir, associades al full de control, com a guia per a la revisió de les instal·lacions i els processos constructius; però també de forma independent per tal d’implantar un protocol d’inspecció. Altrament, les fitxes, són un suport adient per a donar les indicacions oportunes en cada fase d’obra al recurs preventiu i per informar als treballadors. Abril de 2006 ; 88 p. ; 21 cm

PV. Col. 4,3 € + IVA (4%) · PVP 5,2 € + IVA (4%)

  

Assessorament al coordinador de seguretat i salut. Volum 1: Normativa i planificació.

Recull primerament un conjunt extens i heterogeni de recomanacions i aclariments, sempre referits a la seguretat a l’obra, elaborats pel Consejo General de la Arquitectura Técnica, i a continuació, també, un petit manual d’ús per a la redacció d’estudis de seguretat segons les fitxes i documents que podeu trobar a l’àrea restringida de la nostra Web. Octubre de 2005 ; 59 p. ; 21 cm

PV. Col. 3 € + IVA (4%) · PVP 3,6 € + IVA (4%)

  

Assessorament al coordinador de seguretat i salut. Volum 2: Seguretat a peu d’obra.

De contingut eminentment pràctic, és fruit de les sessions de seguretat celebrades l’any 2004 al COAATT.
El Quadern segmenta l’obra en grans capítols de treball i els analitza des del punt de vista de la seguretat, pormenoritzant les circumstàncies, documents i treballs que el coordinador hauria de tenir controlats. Octubre de 2005 ; 176 p. ; 21 cm

PV. Col. 5 € + IVA (4%) · PVP 6 € + IVA (4%)

  

Intervenció administrativa de les activitats amb incidència ambiental

 

Aquesta publicació vol resseguir el, de vegades, difícil i complex camí dels expedients d’activitat, proporcionant informació sobre el contingut dels projectes, el tràmit administratiu i la documentació de visat, adient, segons el tipus d’activitat. Octubre de 2005 ; 71 p. ; 21 cm

PV. Col. 3 € + IVA (4%) · PVP 3,6 € + IVA (4%)

  

Gestió de la prevenció a l’obra: conceptes, obligacions i responsabilitat en matèria de Seguretat i Salut

Un recull actualitzat de la legislació que sobre Seguretat i Salut ens afecta. Hi trobareu les obligacions que les diferents disposicions legals imposen a promotors, contractistes i treballadors autònoms, i també al coordinador en matèria de seguretat i salut; els principis generals de seguretat i salut a l’obra; el calendari i el procediment administratiu vinculat a cadascuna de les parts; i finalment un recull de fitxes, impresos i recomanacions per dur a terme un adequat control documental de la nostra feina. Març de 2005 ; 66 p. ; 21 cm

PV. Col. 3 € + IVA (4%) · PVP 3,6 € + IVA (4%)

  

Les bastides: recomanacions per al muntatge, manteniment i desmuntatge

On es fa referència al marc normatiu relatiu a les bastides, escales de mà i treballs en alçada amb cordes; i es recullen les condicions de seguretat necessàries vers el muntatge, desmuntatge i manteniment de les bastides i el seu control documental. Març de 2005 ; 64 p. ; 21 cm

PV. Col. 3 € + IVA (4%) · PVP 3,6 € + IVA (4%)

  

L’amidament: criteris per a les diferents partides de l’obra

De recomanació d’uns criteris d’amidament a l’obra, ordenats mitjançant un índex metòdic de les diferents partides d’obra d’edificació. Març de 2005 ; 7 p. ; 21 cm

PV. Col. 1 € + IVA (4%) · PVP 1,2 € + IVA (4%)

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52