Reglament de funcionament

Comentaris als impresos de sol·licitud de visat o registre i certificació d'intervenció professional

Codis

  1. Tipus d'intervenció

  2. Tipus d'obra

  3. Destí

 

 

IMPRESOS PER VISAR O REGISTRAR I CERTIFICAR

 

  
 

VISAT DIGITAL

 

 

QUINA DOCUMENTACIÓ HA D'ACOMPANYAR LA SOL·LICITUD DE VISAT O REGISTRE I CERTIFICACIÓ?

 

TREBALLS D'EDIFICACIÓ

Projecte, direcció d'obra, direcció d'execució, legalització, etc.

  
 

TREBALLS D'URBANITZACIÓ

Obra nova, reforma i ampliació d'obres d'urbanització.

    
 

TREBALLS DE SEGURETAT

Redacció d'estudis bàsics i estudis de seguretat. Coordinacions de seguretat, etc

  
 

TREBALLS DE GESTIÓ

Assessorament i gestió econòmica, Gestió econòmica, contractació, gestió de projectes, etc.

    
 

ALTRES TREBALLS

Informes, dictàmens, certificats, amidaments, aixecaments planimètrics, col·laboracions tècniques, etc.

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52