• Qui pot realitzar un visat o registre i certificació d'intervenció professional? (+)
• Què s’ha de fer per poder visar o registrar? (+)
• Com realitzar una sol·licitud de visat o registre? (+)
• Rebuts de despeses de gestió.Qui consta com a receptor? (+)
• Pòlissa de responsabilitat civil professional? (+)
• Col•legiat resident (+)
• Col•legiat no resident (+)
• Societats professionals (+)

 

• Qui pot realitzar un visat o un registre i certificació d'intervenció professional?

El podrà sol·licitar qualsevol aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació col·legiat resident al COAATT, o col·legiat resident en qualsevol altre COAAT de l’Estat.

Es necessari aportar prèviament la fitxa d'habilitació 

• Què s’ha de fer per poder visar o registrar una intervenció professional?

El col·legiat resident al COAATT pot realitzar la sol·licitud de visats o registre i certificació, directament, tenint en compte els requisits que a continuació es detallen respecte dels rebuts de despeses de gestió i pòlissa de responsabilitat civil professional.

El col·legiat no resident al COAATT constarà inscrit a la base de dades col·legial i cada vegada que hagi de visar al COAATT cal passar per Secretaria per actualitzar el tema de la pòlissa de responsabilitat civil professional seguint els criteris establerts en el punt de la pòlissa de responsabilitat civil professional.

L’habilitat/acreditat:
Si és la primera vegada que es sol·licita un visat o registre i certificat al COAATT: 

 1. Ha d’omplir fitxa d’habilitació perquè Secretaria el doni d’alta a la base de dades col·legial. La fitxa l’ha d’omplir i signar el tècnic en qüestió.
 2. Respecte a la tramitació del visat per tercers, assalariats i la pòlissa de responsabilitat civil professional més informació als punts següents.

Posteriors sol·licituds al COAATT: 

 1. Cal passar per Secretaria per actualitzar el tema de la pòlissa de responsabilitat civil professional seguint els criteris establerts en el punt de la pòlissa de responsabilitat civil professional.
 2. Respecte a la tramitació del visat per tercers i assalariats més informació als punts següents.

 

• Com realitzar una sol·licitud de visat o registre i certificació?

L’aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, signant del tràmit, pot fer la sol·licitud personalment a les oficines del COAATT,  digitalment mitjançant el servei d'oficina virtual o utilitzar qualsevol servei de missatgeria o correu ordinari

En el supòsit d'utilitzar el servei de visat digital, cal consultar les condicions i funcionament d'ús en l'apartat "visat digital" d'aquest web.

En el supòsit, que l’aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació signant del tràmit no pugui personar-se a les oficines COAATT, cal que autoritzi per escrit a una tercera persona per realitzar els tràmits oportuns. L’escrit l’ha d’estar degudament signat i adjuntar fotocòpia del DNI de l’autoritzant i l’autoritzat. Al tercer autoritzat se li ha de facilitar tota la documentació que es precisi per realitzar la sol·licitud, i si s’escau fitxa d’habilitació i pòlissa de responsabilitat civil professional d’acord amb els requisits establerts en els punts detallats.

En el supòsit, que l’aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, signant del tràmit no pugui personar-se a les oficines del COAATT per realitzar el tràmit en qüestió pot realitzar-ho per missatgeria o correu havent realitzat les consultes pertinents al departament de visats per acordar els requisits necessaris per la seva tramitació.

• Rebuts de despeses de gestió. Qui consta com a receptor?

El receptor dels rebuts de despeses de gestió és l’aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació signant de la sol·licitud.

En el cas dels professionals assalariats, com a receptor constarà l’aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació signant del tràmit i al rebut es farà constar un peu de pàgina detallant que la pagadora és l’empresa per la qual treballa el col·legiat en qüestió.

Per posar el peu de pàgina, s’ha de facilitar còpia del contracte de treball i nòmina o document acreditatiu on es faci constar que l’empresa certifica que l’aparellador, arquitecte tècnic, enginyer d’edificació signant del tràmit, és assalariat de l’empresa. Es precisen les dades fiscals de l’empresa.

• Pòlissa de responsabilitat civil professional?

Col•legiat resident que exerceix la professió com a:

Liberal, ha de tenir subscrita pòlissa de responsabilitat civil professional individual:

 1. Si és amb MUSAAT, el Col·legi té la documentació. 
 2. Si és amb una altra companyia asseguradora, s’ha de facilitar la pòlissa de responsabilitat civil professional i l’últim rebut pagat, i s’ha d’actualitzar anualment.

Assalariat:
Si té subscrita pòlissa de responsabilitat civil professional individual: 

 1. Si és amb MUSAAT, el Col·legi té la documentació.
 2. Si és amb una altra companyia asseguradora, s’ha de facilitar fotocòpia de la pòlissa de responsabilitat civil professional i l’últim rebut pagat, i s’ha d’actualitzar anualment. 

Si s’adhereix a la pòlissa subscrita per l’empresa per la qual treballa: 

 1. S’ha de facilitar fotocòpia pòlissa de responsabilitat civil professional i l’últim rebut pagat, i s’ha d’actualitzar anualment.
 2. S’ha de facilitar contracte de treball i nòmina o document acreditatiu on es faci constar que l’empresa certifica que l’aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació signant del tràmit és assalariat de l’empresa.

Col•legiat no resident i habilitat/acreditat, que exerceix la professió com a:

Liberal, ha de tenir subscrita pòlissa de responsabilitat civil professional individual: 

 1. Si és amb MUSAAT, el Col·legi ho pot comprovar directament amb MUSAAT.
 2. Si és amb una altra companyia asseguradora, s’ha de facilitar la pòlissa de responsabilitat civil professional i l’últim rebut pagat, i s’ha de presentar en cada sol·licitud.

Assalariat:
Si té subscrita pòlissa de responsabilitat civil professional individual: 

 1. Si és amb MUSAAT, el Col·legi ho pot comprovar directament amb MUSAAT.
 2. Si és amb una altra companyia asseguradora, s’ha de facilitar fotocòpia de la pòlissa de responsabilitat civil professional i l’últim rebut pagat, i s’ha de presentar en cada sol·licitud.

Si s’adhereix a la pòlissa subscrita per l’empresa per la qual treballa: 

 1. S’ha de facilitar fotocòpia pòlissa de responsabilitat civil professional i l’últim rebut pagat, i s’ha de presentar en cada sol·licitud.
 2. S’ha de facilitar contracte de treball i nòmina o document acreditatiu on es faci constar que l’empresa certifica que l’aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació signant de la sol·licitud és assalariat de l’empresa.

 

• Societats professionals: 

L’aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació col·legiat resident, col·legiat no resident o habilitat/acreditat al COAATT que exerceix de forma associada mitjançant la constitució de societat professional, d’acord amb la normativa sobre societats professionals aplicable, cal que la societat estigui inscrita al Registre de Societats Professionals col·legial. Tenint en compte:

 1. La sol·licitud de visat o registre i certificat el realitza el tècnic en qüestió
 2. Els rebuts de visats el nom del receptor és la societat professional
   

Més informació a col·legiació/societats professionals.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52