Els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació col·legiats, així com altres titulats habilitats per a l'exercici de la professió d'arquitecte tècnic, podran exercir la professió de forma associada mitjançant la constitució de societats professionals, d'acord amb la normativa sobre societats professionals aplicable.

Requisits de la societat professional

  1. Objecte social: exercici de l'activitat de l'arquitectura tècnica. En el cas de les pluridisciplinars, que les activitats siguin compatibles entre sí.
  2. L'aparellador, arquitecte tècnic, enginyer d'edificació soci ha d'estar col·legiat o habilitat/acreditat al Col·legi.
  3. En el cas de les societats professionals que l'aparellador, arquitecte tècnic, enginyer d'edificació soci és habilitat/acreditat al Col·legi cal que es faciliti certificat del Col·legi de residència d'acord la societat professional està inscrita en el seu Registre de Societats Professionals col·legial.
  4. La societat professional queda sotmesa al règim deontològic i disciplinari corresponent a la seva activitat professional, i pot ser sancionada, sense perjudici del règim disciplinari que s'hagi d'aplicar al professional a títol personal. Les causes d'incompatibilitat o d'inhabilitació per a l'exercici professional que afectin a qualsevol dels socis es faran extensives a la societat i a la resta de socis professionals.
  5. Les societats professionals estan obligades a contractar una assegurança que cobreixi les responsabilitats de la societat per a l'exercici de l'activitat que constitueixi l'objecte social.
  6. Els drets establerts en els Estatuts col·legials són reconeguts exclusivament als socis que ostentin la condició de col·legiats residents. 

Documentació requerida per la seva inscripció al Registre de Societats Professionals col·legial ho trobareu a la instància adjunta 

Quota de registre societat: 90€

Quota mensual: 10€/mes si un dels socis és col·legiat resident del COAAT Tarragona, sinó 30€/mes.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 © Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
Rambla President Francesc Macià, 6 baixos - 43005 (Tarragona)
Telf : 977.21.27.99 | Fax: 977.22.41.52