GENERADOR INFORMES INSPECCIÓ TÈCNICA EDIFICIS (IITE)

http://ite.agenciahabitatge.cat/Ite

Accès a la Plaraforma per la generació del model normalitzat d'informe d'inspecció técnica d'edifcis

Registre de documents reconeguts. Procediments simplificats per a edificis existents. CE3 i CE3X

Sol·licitud de certificació energètica d’edificis existents

http://goo.gl/1nB47M

Certificació energètica d’edificis existents

a) Directori de col·legis d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació

http://www.arquitectura-tecnica.com/Pagina.asp?Pagina=9

LINK - Directori de col·legis d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació

b) Escoles universitàries d’arquitectura tècnica i enginyeria de l’edificació

http://www.arquitectura-tecnica.com/ORGDIREESCUE.htm

LINK - Escoles universitàries d’arquitectura tècnica i enginyeria de l’edificació

c) Web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

http://habitatge.gencat.cat/ca/inici/index.html

LINK - Web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

d) Web del Ministerio de Fomento

e) Web del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

http://www.insht.es/portal/site/Insht/

LINK - Web del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

f) Consulta de dades Catastrals

g) Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

http://www.gencat.cat/dogc/index.htm

LINK - Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

h) Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

http://www.boe.es/aeboe/

LINK - Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

i) El Butlletí Oficial de la Província BOPT

http://ebop.altanet.org/

LINK - El Butlletí Oficial de la Província BOPT

j) ITEC. Institut Tècnològic de Catalunya

http://www.itec.es

LINK - ITEC. Institut Tècnològic de Catalunya